Standard Salgs-og Leveringsbetingelser

1.PARTER

I disse standard salgs- og leveringsbetingelser (“Standard salgsbetingelser”) er Adapti AS og dets hel- og deleide selskaper, benevnt ”Adapti”, og Adaptis kontraktspartner ”Kjøper”. Videre er Kjøperen og Adapti i fellesskap benevnt ”Partene”, og individuelt ”Part”.

2. TILBUD OG AVTALER

Ethvert tilbud fra Adapti er basert på disse Standard salgsbetingelser. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette. Ved levering av standardvare fra Adaptis eget lager anses Kjøperens bestilling som aksept av Adaptis tilbud. Adapti blir bundet ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering. Alle avtaler (”Avtalene”) mellom Adapti og Kjøper skal anses å inneholde disse Standard salgsbetingelser, og ingen endringer av disse Standard salgsbetingelser skal være bindende for Adapti. Enhver betingelse eller vilkår i Kjøpers ordre eller annensteds som ikke er i samsvar med disse Standard salgsbetingelser, skal være uten effekt. Standard salgsbetingelsene kan kun endres skriftlig og endringen må for å binde Adapti signeres av autorisert(e) ansatt(e) i Adapti. Alle ansatte og representanter for Kjøper som foretar kjøp av varer på vegne av Kjøper, samt andre brukere som Kjøper har gitt tilgang til Adaptis netthandel eller annen Adapti-portal, skal anses å ha fullmakt på vegne av Kjøper til å akseptere de avtaler, vilkår og endringer som tilgjengeliggjøres i løsningen/portalen, samt vilkår for varekjøp fastsatt i tilbud, ordrebekreftelse eller på annen måte.

3. BESTILLINGSRUTINER

Ved bestilling må følgende rutiner følges av Partene:

  • Kjøper må ved bestilling oppgi prosjektnummer, leveringsadresse, bestillers navn, bestillers e-post og fakturapost.
  • Adapti vil etter bestilling sende Ordrebekreftelse. Straks etter mottagelse skal Kjøper kontrollere Ordrebekreftelsen for eventuelle feil/avvik som Kjøper omgående må meddele Adaptis ordrekontor.
  • I de tilfeller hvor varen må fremskaffes fra produsent, forbeholder Adapti seg rett til å re-bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene må Kjøper godkjenne Ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at Adapti kan bekrefte endelig bestilling hos produsent/ leverandør.

4. PRISER

For alt salg gjelder leveringsdagens priser eksklusive mva hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Det tas forbehold om trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiell. Adapti står fritt til å endre tilbud, rabatter, konstruksjoner, mål og annet som fremkommer av prislisten uten forvarsel. Gjeldende bruttopris og prisendringer finnes på www.adapti.no. Er fast pris avtalt tas forbehold om prisendring på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%.

5. BESTILLING AV VARER

Kjøper uten avtale om kreditt kan bestille varer som ikke inngår i Adaptis sortiment mot depositum. Depositumet skal tilsvare 50 % av avtalt sluttsum for ordren, dog minimum kr. 10.000,-.

6. TEGNINGER

Alle tegninger og vareprøver som oversendes kjøper forblir Adaptis eiendom og returneres eventuelt etter avtale. Tegninger, beregninger og andre underlag utarbeidet av Adapti må ikke overdras til andre uten Adaptis tillatelse. Kjøper står selv ansvarlig for å gjennomgå underlag, lysberegninger mv. som er levert av Adapti, og Adapti står på ingen måte ansvarlig for prosjektering eller eventuelle feil som måtte forekomme i dette underlaget. Det er Kjøpers ansvar å påse at standarder er fulgt.

7. LEVERINGSBETINGELSER GENERELT

Kjøper skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kjøpers mottagelsesforhold tillater leveranse på anvist område. Er avsendelsen av varen for kortere eller lengre tid umuliggjort på grunn av Kjøpers forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Varen blir da, for Kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørenes lager, hos speditør, etc. Adapti har på ethvert tidspunkt rett til å foreta kredittvurdering av Kjøper. Dersom Kjøpers kredittverdighet etter Adaptis vurdering ikke er tilfredsstillende eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte fakturaer, kan Adapti holde tilbake varer og kreve betryggende sikkerhet for rettidig betaling eller forskuddsbetaling av restvederlag og for fremtidige leveranser før levering skjer. Dette gjelder selv om restvederlaget ikke er forfalt. Adapti kan også stanse varer som er sendt.

8. LEVERING FRA ADAPTIS LAGER

For alle lagerleveranser vil fraktkostnad tilkomme. For varer som står i prislisten, men som ikke lagerføres på det aktuelle lagersted, tas det forbehold om tillegg for emballasje og utlagt frakt, samt prisendring. Ekspresslevering tillegges gjeldende ekspressfrakt. For kontantkjøp gjelder i tillegg følgende: Kjøper uten gjeldende avtale om kreditt må foreta fullt oppgjør før utlevering eller utkjøring av varer kan skje.

9. MILJØ

Adapti omsetter eller forhandler ikke produkter som kommer fra regnskog. Adapti vil så langt som mulig tilby produkter til Kjøper som ikke: • inneholder stoffer på myndighetenes kandidat-liste(Reach)/ prioritetsliste • har iboende egenskaper (Risiko-setninger) som angir at produktet kan gi livstruende og/eller irreversible helseskader: R26, R27, R28, R32, R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R63, R64, R68 • har iboende egenskaper (Risiko-setninger) som angir at produktet kan gi alvorlige og/eller irreversible miljøskader: R50, R53, R58, R59, R50/53, R51/53 Adapti har ikke ansvar for at prosjektet som varene skal benyttes til oppnår eventuelt ønsket miljøklassifikasjon, eksempelvis i BREEAM eller lignende.

10. DOKUMENTASJON

Adapti leverer produktdokumentasjon gjennom www.adapti.no.

11. RISIKO-OVERGANG OG FORSIKRING

Adaptis standard leveringsbetingelse er EXW dersom ikke annet er avtalt. Hvis Adapti påtar seg å lagre varene skjer dette for Kjøpers regning og risiko. Risikoen går i tilfelle over på Kjøper fra det tidspunkt varene er ferdig produsert eller stillet til Kjøpers disposisjon.

12. EIENDOMSRETT OG SALGSPANT

Eiendomsrett til varene overføres Kjøper når full betaling for samme er mottatt av Adapti. Adapti har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportutgifter, renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

13. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er netto pr 30 dager. Kontantrabatt innrømmes ikke. Kjøper skal betale alle skatter og avgifter, samt alle miljøavgifter (hvis relevant) som pålegges leverte varer. Betaling skal uoppfordret skje i henhold til Adaptis faktura/nota. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Adapti har rett til å kreve gebyr ved purring. Betaling skal finne sted innen forfall, hvis ikke kan Adapti iverksette varestopp. Betaling anses skjedd når beløpet er mottatt Adaptis konto. Når det er avtalt delleveranser, kan Adapti sende faktura etter hver leveranse. Innbetalingene skal ikke kunne holdes tilbake, motregnes eller reduseres på grunnlag av klager, reklamasjoner eller motkrav fra Kjøpers side uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Adapti. Er det før levering grunn til å anta at Kjøper ikke vil betale rettidig, kan Adapti kreve at Kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling eller betaler kontant. Adapti reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis Kjøper misligholder eller må antas å ville misligholde sine betalingsforpliktelser. Slikt betalingsmislighold/antesipert mislighold medfører at samtlige fakturaer forfaller til betaling straks, selv om det er angitt annen forfallsdato på fakturaene. Adapti kan heve inngått kjøpsavtale dersom varer er levert, men ikke betalt og det viser seg at Kjøper er insolvent, Kjøpers kredittverdighet etter Adaptis vurdering ikke er tilfredsstillende og/eller Kjøper har misligholdt en eller flere forfalte betalingsforpliktelser. Ved heving plikter Kjøper å tilbakelevere ikke betalte varer eller medvirke til at Adapti kan hente slike varer hos Kjøper. Kjøper uten gjeldende avtale om kreditt må foreta fullt kontantoppgjør før utlevering eller utkjøring av varer kan skje. Dersom Kjøper er innvilget kreditt er fakturerings- og betalingsbetingelsene netto pr. 30 dager fra fakturadato. Regnskapsrapporter skal fremlegges ved forespørsel. Kredittgrensen vurderes fortløpende i forhold til varebehovet og ved gjennomgang av Kjøpers resultatutvikling. Adapti har rett til å redusere kredittgrensen. Høyere kredittgrense kan tilbys mot tilleggssikkerhet som Adapti anser tilfredsstillende.

14. LEVERING

Adapti skal levere varene til avtalt tid. Tilsvarende gjelder delleveranser. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder skriftlig Ordrebekreftelse sendt fra Adapti. Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på Kjøper eller på Kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som Adapti ikke har herredømme over, herunder forsinket levering fra produsent. Hvis Adapti ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelse fra Adaptis side anses som sannsynlig, skal Kjøper underrettes innen rimelig tid. Adapti skal så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted. Adapti dekker ikke merkostnader Kjøper måtte ha grunnet forsinket levering.

15. FORCE MAJEURE

Ingen av Partene skal være ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser eller begivenheter utenfor nevnte Parts kontroll, og som hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør Partens plikt til punktlig oppfyllelse av sin forpliktelse, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindring, oversvømmelse, transportvanskelighet, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger, uansett om det foreligger formell krigserklæring eller ikke), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnekt, naturkatastrofe, pandemi eller hvilken som helst annen liknende eller ulik årsak, utenfor dennes kontroll. Ingen Part skal være nødt til å avslutte en streik eller lock-out på betingelser som ikke kan aksepteres av denne Part, etter eget skjønn. Imidlertid, når force majeure-situasjonen opphører, skal Partene gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig. Force majeure skal ikke fri en Part fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser med forfall før force majeure-situasjonen oppsto. Avtalen skal endres tilsvarende i tilfelle av uforutsette omstendigheter, dersom disse i vesentlig grad endrer den økonomiske betydning eller innhold av leveransen eller har vesentlig betydning for Adaptis virksomhet, eller hvis det etter inngåelsen av Avtalen blir klart at gjennomføring av Avtalen er umulig. Dersom endring ikke er økonomisk forsvarlig, har Adapti rett til å trekke seg fra Avtalen helt eller delvis. Partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring, helt eller delvis heve Avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis en av Partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter som er nevnt i dette punkt 12 må Parten innen rimelig tid underrette den annen Part.

16. ANNULASJON

Foretar Adaptis leverandør annullasjon av noen art som berører Adapti, har Adapti tilsvarende rett til annullasjon ovenfor Kjøper

17. AVBESTLLING

Bestilte varer må avbestilles innen 48 timer etter bekreftet bestilling. Utover dette kan varene ikke avbestilles og vil bli belastet i sin helhet.

18. RETUR AV VARER

Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom Partene. Dersom der er avtalt retur skal returen foretas senest 30 dager etter mottagelsen av varen. Er retur akseptert belastes 30%, minimum kr. 300,- av netto fakturabeløp. Videre skal det gjøres fradrag for fraktutgifter og kostnader ved håndtering av emballasje. Alle returvarer må være pakket i original emballasje og på en slik måte at det er salgbar vare også etter de er mottatt av Adapti. Retur av ubeskadigede, kurante og lagerførte varer kan aksepteres etter følgende kriterier: 1. All retur skal avtales med Adapti på forhånd. Ordrenummer eller fakturanummer skal alltid oppgis på forhånd. 2. Emballasjen må være ubrutt og i den forfatning varen var emballert fra leverandøren ved siste levering. Varer som er utgått hos leverandør, tas ikke i retur. 3. Ved retur som hentes av Adapti, vil transportkostnader bli fratrukket etter gjeldende transportsatser. 4. Returomkostninger vil bli trukket i kreditnota med 30 % av vareverdi. Skadede varer vil ikke bli kreditert, og kostnader for håndtering vil bli belastet Kjøper. 5. Varer som ikke inngår i Adaptis sortiment, tas ikke i retur.

19. MOTTAKSKONTROLL. REKLAMASJONSFRISTER

18.1 Kjøperens mottakskontroll. Reklamasjon Ved mottakelsen av varene skal Kjøper omgående undersøke disse, herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne varer og følgeseddel og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll. Utpakkingskontroll skal foretas i samsvar med god praksis. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig samme dag, og senest 3 dager etter varemottak til transportfører og Adapti. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Kjøper ikke varsler Adapti innen nevnte 3 dager om mangel som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

18.2 Senere reklamasjoner. For senere reklamasjon gjelder at Kjøper skal reklamere senest 14 kalenderdager etter at Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget mangelen og under enhver omstendighet før varene tas i bruk. Dersom Kjøper ikke reklamerer innen fristen, taper Kjøper sin rett til å gjøre mangel gjeldende. For alle produkter levert av Adapti er gjeldende reklamasjonsfrist i henhold til hver enkelt produsents vilkår. For batterier i nødlysarmaturer uavhengig av produsent gis 1-års reklamasjonsfrist. Innenfor reklamasjonstiden blir defekte deler erstattet eller reparert uten kostnad ved retur til Adapti. Reparasjon på stedet som skyldes reklamasjon blir bare godkjent når den utføres på Adaptis spesielle anmodning etter forutgående skriftlig avtale. Adapti dekker ikke feilsøking i lysanlegget. Etter forutgående skriftlig avtale kan eventuelle feil ved armaturen utbedres på stedet av installatør, men Adaptis dekning for arbeidet begrenses til kr 100,- pr reparert armatur. Adaptis ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn de som er forutsatt eller beskrevet i monterings- eller annet materiell.

Forutsetninger for reklamasjoner:

1. Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggestrøm eller andre typer provisorisk strøm.

2. Monteringsanvisning skal være fulgt. 3. Lyskilder skal være IEC godkjente.

18.3 Reklamasjon på faktura. Eventuelle reklamasjoner på fakturert pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles Adapti raskt og senest 1 uke etter mottak av faktura. Alle fakturaer skal betales i rett tid selv om det er reklamert, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt med Adapti.

20. ANSVARSBEGRENSNING

Adaptis ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil, og skal være begrenset til det beløp Kjøper har betalt for varen. Adapti har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell. Adapti skal, uansett enhver annen bestemmelse, ikke være ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67, 2. ledd, tapsposter som nevnt i kjøpsloven § 67, 3. ledd og heller ikke annet følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller noe tap av inntekt, fortjeneste, besparelser, goodwill, oppdrag eller muligheter som Kjøper påføres, uansett grunn og uansett hvordan oppstått. Ansvarsbegrensningene i 1. og 2. ledd i dette punkt gjelder både ved mangler og ved forsinkelse. Kjøper skal forsvare, erstatte og holde Adapti skadesløs i tilfelle Adaptis erstatningsansvar skulle overskride ovennevnte beløp. Har varen mangel som Adapti svarer for, har Adapti valget mellom å gi forholdsmessige avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien, eller å foreta den nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering. Hvis Kjøper ikke ønsker å benytte rekvisisjoner/fullmakter ved bestilling/henting av varer, bærer Kjøper selv ansvaret for uredelige/urettmessige uttak. Så lenge varen er i Kjøpers besittelse og er hens risiko, skal Adapti ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av varen. Kjøper skal holde Adapti skadesløs for ethvert krav fremmet i slikt henseende i den grad Adapti har foretatt utbetalinger til dekning av slike krav. Adapti har ikke produktansvar, med mindre slikt ansvar følger av ufravikelige bestemmelser i produktansvarsloven av 23. desember 1988 nr. 104 eller lov som trer i stedet for denne. Ansvarsbegrensningene i punkt 18 gjelder ikke dersom mangelen skyldes at Adapti har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

21. OVERDRAGELSE

Adapti har rett til å benytte egnet tredjepart til hel eller delvis gjennomføring av sine forpliktelser. Kjøper kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen annen måte behefte sine rettigheter og forpliktelser overfor Adapti uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Adapti.

22. KONFIDENSIELL INFORMASJON

Partene skal ikke overfor andre bekjentgjøre forretningshemmeligheter og tekniske hemmeligheter tilhørende den annen Part som Partene og deres respektive ansatte får tilgang til i avtaleperioden, med mindre den annen Part skriftlig samtykker. Forpliktelsen til å holde informasjonen konfidensiell skal gjelde også etter at Avtalen er opphørt. Dog har Adapti rett til å kopiere, bekjentgjøre og gi slik informasjon til tredjepart dersom dette er nødvendig for å nå Avtalens formål eller for å få utført arbeid av underleverandører og/eller medhjelpere. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov.

23. OPPHØR AV AVTALEN SOM FØLGE AV MISLIGHOLD

Dersom Partene har inngått samarbeidsavtale eller annen løpende avtale og en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til slik avtale, har Partene rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Følgende punkter anses alltid som vesentlig mislighold:

  1. Kjøper trer i betalingsstans, går konkurs, unnlater å betale gjeld til Adapti, åpner offentlige eller private forhandlinger om akkord, moratorium eller gjeldssanering, mangler midler til å dekke forfalt gjeld, trer i likvidasjon eller at Kjøper på annen måte av Adapti finnes uskikket til å utføre sine forpliktelser i henhold til sin avtale med Adapti.
  2. Kjøper manipulerer tallmateriale, herunder regnskapsrapporter.
  3. Vesentlige endringer i selskapsstruktur, herunder ved overdragelse av majoritetsinteresser i Kjøper, avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet, Kjøpers skifte av selskapsform, samt selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe Kjøpers økonomiske stilling overfor Adapti. 
  4. Kjøper på annen måte vesentlig misligholder sine forpliktelser som Adaptis samarbeidspartner. Punktene er ikke uttømmende i forhold til hva som anses som vesentlig mislighold. Adapti kan i tillegg heve avtale ved gjentatte mislighold av avtalen, til tross for at hver enkelt overtredelse isolert sett ikke kvalifiserer som vesentlig mislighold. Heving på dette grunnlag forutsetter at Adapti minst to (2) ganger innenfor en seks (6) måneders periode før heving har påpekt mislighold skriftlig ovenfor Kjøper. 2

24. TVISTER

Eventuelle tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke finner frem til en minnelig løsning, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Dette med mindre partene blir enige om voldgift. I så fall gjelder den til enhver tid gjeldende lovgivning om voldgift. Tvister skal løses i utgangspunkt med norsk rett. Verneting er den tingrett hvor Adapti har sitt hovedkontor.